Funding aanvragen

Wie wil S4A steunen? & Welke initiatieven kunnen door “S4A” mogelijk ondersteund te worden?

S4A vindt het belangrijk dat u een onderzoeker bent met hart voor dieren. Het genereren van meer kennis met betrekking tot de voeding van gehouden dieren en de daaraan verbonden welzijn en de gezondheidsaspecten is ook uw doel.  

Welke initiatieven komen mogelijk in aanmerking voor S4A ondersteuning? Onderzoeksprojecten die fundamentele onderzoekvragen beantwoorden gerelateerd aan de voeding in relatie tot gedrag, gezondheid en welzijn van paardachtigen, gezelschapsdieren en pet-exoten. Deze worden bij voorkeur uitgevoerd door S4A geassocieerde onderzoekers. Het betreft projecten met betrekking tot het gehouden (het gedomesticeerde dier) maar ook projecten van dieren in een (semi-) natuurlijke omgeving.

Wat kan in aanmerking komen voor vergoeding?

De volgende kosten kunnen vergoed worden:

 • Out of pocketkosten (materiaalkosten)
 • Analysekosten
 • Verzorging en houden van een onderzoekspopulatie (S4A onderzoekers)
 • Reis- en verblijfskosten
 • Transport & Bewaring van samples
 • Kopieerkosten
 • Aanschaf apparatuur voor uitvoering van onderzoek. Het budget voor dit type onderzoek is niet gedefinieerd maar dient binnen de missie en doelstellingen van S4A te vallen

Advies van experts buiten de kennisinstelling kan onder voorwaarden worden meegenomen in de aanvraag. In de aanvraag dient hiervoor een heldere motivatie te worden opgenomen. Iedere aanvraag zal individueel worden beoordeeld.

img

Bestedingsbeleid & Prioriteit en toekenningsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen en toewijzing van donaties aan onderzoeksprojecten m.b.t. de focusdiergroepen van S4A. Aangezien S4A in beginsel een beperkte hoeveelheid middelen heeft is een prioritering in de verdeling van gelden en middelen van S4A worden aangelegd.

Hieronder volgt prioritering en richtlijn voor de te door S4A te ondersteunen projecten op korte, middellange en eventueel lange termijn. Het bestuur en de beoordelaars van aanvragen nemen deze richtlijnen in ogenschouw bij het beoordelen van aanvragen. Op deze wijze wordt de besteding van de algemene gelden en middelen gekaderd. De besteding van gelden is verder in overeenstemming met de oormerking van giften van donateurs en sponsoren voor specifieke focusdiersoorten en projecten.

De S4A hanteert het volgende bestedingsbeleid wanneer het gaat om invulling van de doelstellingen van S4A:

 • S4A aanvragen honoreren wanneer S4A gelden dan wel middelen beschikbaar heeft uit de algemene gelden/middelen dan wel gelden beschikbaar heeft die geoormerkt zijn voor desbetreffende focusdiergroep en/of project.
 • Onderzoekskosten van studentprojecten die passen binnen de doelstellingen van S4A en gekoppeld zijn aan een S4A geassocieerde onderzoeker of een onafhankelijke “fondsduwers” van het S4A krijgen prioriteit in de verdeling van de beschikbare gelden en middelen.
 • S4A steunt het dierwetenschappelijk onderzoek en projecten met betrekking tot de voeding in relatie tot gedrag, gezondheid en welzijn van dieren.
 • In beginsel, zullen alleen aanvragen van S4A geassocieerde onderzoekers van Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, en in het bijzonder studenten di erwetenschappen en veterinaire studenten in behandeling genomen worden en mogelijkheid krijgen tot toewijzing van een vergoeding. Ook onderzoek en kennisprojecten van dieropleidingen van agrarische hogescholen kunnen in aanmerking komen mits zij mede begeleid worden door een S4A geassocieerde onderzoeker.

S4A moedigt onderzoeksprojecten aan waarin zowel dierwetenschappers als dierenartsen gezamenlijk in projecten werken, dan wel in de begeleiding participeren. S4A moedigt ook onderzoeksprojecten aan waarin verschillen tussen diersoorten binnen de focusdiergroepen worden onderzocht.

S4A hoopt naarmate de omvang van de gelden van S4A toenemen meer mogelijkheden te bieden aan studenten en onderzoekers van andere internationale kennisinstellingen.

Alle opgedane kennis uit S4A projecten moet openbaar beschikbaar zijn en wordt altijd via de S4A website gepubliceerd.

img

Hoe weet ik dat er bij S4A fondsen of beurzen beschikbaar zijn?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van beschikbare budgetten voor het algemene doel en per focusdiergroep weergegeven. Omdat S4A afhankelijk is van sponsoring en donaties kan het zijn dat er geen beurzen beschikbaar zijn.

Stichting S4A hoopt vanaf 2019 de eerste beurzen beschikbaar te kunnen stellen. Aanvragen kunnen bij aanwezigheid van beschikbare gelden doorlopend plaats vinden. 

Overzicht van beschikbare middelen

 • Algemeen
 • Paard
 • Gezelschapsdieren
 • Pet Exotics / Dierentuindieren

Hoe vraag ik funding aan?

 • Bij het accepteren van steun door S4A gaat de aanvrager akkoord met het terugkoppelen van de resultaten in de vorm van een korte Nederlandse (of Engelse) samenvatting van de resultaten. Deze samenvatting mag gepubliceerd worden op de S4A website en de daaraan verbonden mediakanalen. Verdere specificaties zullen in de loop van de steunaanvraag worden gecommuniceerd.”Funding kan worden aangevraagd door onderzoekers/deskundigen werkend voor een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool, of onbezoldigd (zelfstandig) onafhankelijk werkende experts verbonden aan een Nederlands of Vlaamse onderneming met bewezen trackrecord. In beginsel zijn aanvragen voorbehouden aan S4A geassocieerde onderzoekers. Zij kunnen dit doen door het “formulier aanvraag funding” ingevuld toe te sturen a (Dit formulier kan bij het beschikbaar komen van middelen voor een specifieke diersoort opgevraagd worden bij de secretaris via info@science4animals.nl). 
 • Het onderzoeksproject dient bondig te worden toegelicht en bestaat uit een korte inleiding/aanleiding. De beschrijving van de projectopzet. Daarnaast wordt een aparte pagina gewijd aan de verantwoording van het bedrag en ge wenste onkostenvergoeding. Een tabellarisch overzicht inclusief een totaal wordt hierbij op prijs gesteld. Daarnaast dienen de betalingsgegevens vermeld van de persoon vermeld te worden aan wie de onkosten dienen te worden overgemaakt. Scans van (originele) offertes of facturen dienen idealiter aan de aanvraag worden toegevoegd.
 • Bij aanvragen waarbij co-financiering, I.P. of het gebruik van samples/ onderzoeksmateriaal van bedrijven betrokken is, dient de aanvrager het gebruik toe te lichten en te verklaren dat de voorwaarden van S4A gerespecteerd zullen worden door eventueel betrokken bedrijven en kennisinstellingen (o.a. publicatie van resultaten van het project in het publieke domein, verantwoording S4A).
 • S4A adviseert aanvragers van funding een projecttitel te formuleren die past bij de doelstellingen van S4A. Deze titel zal gebruikt worden ter verantwoording. In het geval van mogelijk I.P. geassocieerde uitkomsten van onderzoek wordt de aanvrager geadviseerd de titel zo te formuleren dat deze titel ter verant woording op de S4A website van S4A kan worden getoond bij toekenning.