Over Science4Animals

Het team van Science 4 Animals

Wie zijn wij?

S4A is een non-profit organisatie en is opgericht door Dr. ing. D.A. van Doorn MSc. Hij/Zij wordt daarbij ondersteund door diverse deskundigen van diverse kennisinstellingen en onafhankelijke werkende experts die op basis van kennisontwikkeling, educatie en valorisatie een bijdrage willen leveren om d.m.v. wetenschappelijk onderzoek fundamentele onderzoeksvragen te beantwoorden. Ook een aantal bedrijven verlenen hun medewerking omdat zij S4A om verschillende redenen een warm hart toe dragen. Op deze wijze leren we dieren beter begrijpen en kunnen we dieren gezond houden, aandoeningen voorkomen, of juis t de gezondheid van zieke dieren bevorderen. Door directe en interdisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen te stimuleren en het openbaar maken van resultaten wil S4A de kennistransfer binnen de groene onderwijskolom en daarbuiten over deze diergroepen bevorderen. De S4A richt zich op voornamelijk op ondersteuning van projecten gerelateerd aan de voeding, stofwisseling, fysiologie, huisvesting, gedrag, en dit alles in relatie tot gezondheid en welzijn van paardachtigen, gezelschapsdieren en dierentuindieren (S4A focus diergroepen). Dit kunnen Science projecten zijn m.b.t. een gehouden diersoort (het gedomesticeerde dier) als Science projecten van de betreffende diersoort in een (semi-) natuurlijke omgeving.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Science4Animals wordt gevormd door David van Doorn (voorzitter) en Francine Wartena (secretaris) die de administratie beheren. De inkomsten en het vermogen van Stichting Science4Animals worden beheerd door Jeroen Pauw (penningmeester).

Science 4 Animals bestuurslid

Dr. ing David van Doorn Msc Voorzitter

Dr. ing. David van Doorn MSc is voorzitter en initiator van Stichting Science4Animals (S4A). Van jongs af aan ben ik groot gebracht met een verwondering voor de natuur en het houden van huisdieren. Daarnaast heb ik een jaar of 10 paardgereden. Toen ik aan mijn studie begon waren er slechts beperkte mogelijkheden om onderzoek te doen m.b.t. niet-productie dieren zoals bijvoorbeeld het paard. Ik heb het geluk gehad om een plek te vinden waar ik mijn afstudeeropdracht, master thesis en promotieonderzoek naar de diersoort van mijn interesse kon uitvoeren, hetzij met beperkte middelen. Nog steeds ben ik op meerdere manieren betrokken bij het begeleiden van studenten en werk ik met verschillende vakinhoudelijke- en diersoortspecifieke experts die met passie onderzoek doen naar hun specifieke doeldier of interessegebied. Vanuit mijn ervaring als paardenvoedingsonderzoeker maar ook door mijn werk in het bedrijfsleven weet ik hoeveel het mogelijk maken van science projecten van belang kan zijn om fundamentele kennis te genereren. Zeker omdat fondsen en middelen voor diersoort specifiek onderzoek om deze dieren beter te houden beperkt zijn. Het was daarom mijn wens om voor dit doel een stichting op te richten die op een effective manier kleinschallige onderzoek- en kennisprojecten kon steunen.  Als voorzitter van S4A hoop ik anderen te kunnen aansporen om mee te doen met onze missie om "dieren gezond te houden" en hierover meer kennis te genereren en te delen.

Science 4 Animals bestuurslid

Francine Wartena MSc Secretaris

Van jongs af aan ben ik gek geweest op dieren. Ik was veel  te vinden bij de schapen van mijn ouders en was altijd gefascineerd door paarden. Vanaf mijn zevende jaar ben ik op een manege begonnen met paardrijden en een aantal jaar later volgde een eigen pony. Met verschillende pony’s ben ik ook actief geweest in de dressuur, springen en eventing. Zelf verdiepte ik mij met name in hoe ik mijn pony’s het beste kon voeren door allerlei boeken te lezen. Vanwege mijn interesse in paarden ben ik Dierwetenschappen gaan studeren. Zowel in de bachelor als in de master heb ik mijn afstudeeronderzoeken en stages gedaan op het gebied van paarden, en heb ik ook paardenvakken gevolgd aan de Zweedse Landbouw Universiteit. Na mijn afstuderen heb ik eerst een jaar bij de leerstoelgroep Diervoeding gewerkt voor een onderzoek naar voeding van vleeskuikens. Hierna ben ik overgestapt naar het Onderwijsteam Dierwetenschappen waar ik office manager ben en ook assistent coördinator van het Erasmus Mundus master programma in Sustainable Animal Nutrition and Feeding (EM-SANF). Sinds kort ben ik ook aangesteld als studieadviseur en vanuit deze positie hoop ik een goede link te kunnen zijn tussen studenten en de stichting. Naast mijn werk ben ik nog steeds actief in de paardensport, met mijn eigen gefokte paard start ik op (inter)nationale springwedstrijden. 

 

Science 4 Animals bestuurslid

Jeroen Pauw Penningmeester

Ik ben Jeroen Pauw en ruim 10 jaar werkzaam geweest in de accountancy. Toen vond ik het tijd worden om voor mijzelf te beginnen en ben ik in 2006 begonnen met mijn administratiekantoor waarin ik vooral startende ondernemers maar ook particulieren help met de inkomstenbelasting. Ik het mooi om met mijn administratieve ervaring met Stichting Science4Animals te delen en mij te verdiepen in de aspecten die hierbij komen kijken. 

Science 4 Animals bestuurslid

Em. prof Martin Verstegen Bestuurslid

De houding van mensen tov dieren is de laatste jaren flink veranderd. Voor landbouwhuisdieren betekent dit dat de kwaliteit van de houderij van productiedieren meer aandacht krijgt. Het is duidelijk dat aandacht op dit gebied ook nodig is voor gezelschapsdieren en andere gehouden niet-productiedieren. Hierover is het nodig dat meer onderzoek plaats vindt om nieuwe kennis omtrent voeding en verzorging van gezelschapsdieren, paarden, pet exoten en dierentuindieren en toepassingen hiervoor te genereren. Naar mijn mening kan stichting Science4Animals hier een goede ondersteuning voor geven. Juist op dit gebied is deze stichting belangrijk om mogelijkheden te geven voor de ondersteuning van onderzoekers en studenten zodat de financiële bijdragen aangewend worden voor goed onderzoek. Ik steun daarom dit initiatief en deel ik mijn kennis en ervaring graag met Stichting Science4Animals om te helpen hun missie en doelstellingen te bereiken.

Science 4 Animals bestuurslid

Dr ing Joeke Nijboer Bestuurslid

Momenteel werk ik voornamelijk in mijn eigen bedrijf, NijboerConsultancy, onder andere op exotisch diervoedingsgebied. Daarvoor ben ik  38 jaar als diervoedingsdeskundige verbonden geweest aan Diergaarde Blijdorp waar ik verantwoordelijk was voor het samenstellen van rantsoenen voor alle dieren. Daarbij maakte ik gebruik van nationale en internationale voedingsinformatie voor het verder aanpassen van rantsoenen van exotische dieren. Ook heb ik zelf voedingsonderzoek uitgevoerd, waarbij studenten regelmatig een belangrijke rol speelden. Voedingsonderzoek bij exotische dieren is nodig omdat daar relatief weinig fundamentele voedingsinformatie van bekend is. Daarom zie ik projecten op het diervoedingsgebied en voortkomende uit steun van Stichting Science4Animals ook met belangstelling tegemoet!

Science 4 Animals bestuurslid

Tjalling Huisman Bestuurslid

Mijn naam is Tjalling Huisman. Ik ben momenteel werkzaam als directeur van het Domein “Animals en Bussiness” bij het van Van Hall Larenstein dat gevestigd is in Leeuwarden. Ik ben echter geruime tijd verbonden geweest aan deze instelling als diervoedingsdeskundige en docent diervoeding. De voeding van dierentuindieren heeft namelijk mijn bijzondere persoonlijke interesse. Om dierentuindieren gezond te houden is kennis over voeding van deze dieren nodig. Vooral de vertaling van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar goede diëten voor dierentuindieren vind ik zelf een belangrijk aandachtspunt. Kennisontwikkeling en -overdracht m.b.t. dit thema wil ik graag bevorderen. Dit is een van de redenen dat ik mij beschikking heb gesteld als bestuurslid van Stichting Science4Animals. 

Commissies

Pr-commissie Contact

secretaris@s4a.com

Webmaster Contact

Bart van der Hee, webmaster@science4animals.nl

Reviewer / Adviseur Contact

dr. Henk Everts

Vrijwilligers

Vrijwilliger PR Fotograaf

Mirian Hendriks

Verantwoording

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstellingen van S4A. S4A werft gelden door donaties van particulieren en sponsoren via de website van Science4Animals en de daaraan verbonden social media platforms. Stichting Science4Animals besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen en toewijzing van donaties aan science projecten m.b.t. de focusdiergroepen van S4A.

Aangezien S4A in beginsel een beperkte hoeveelheid middelen heeft is een prioritering in de verdeling van gelden en middelen van S4A vastgesteld in een beleidsplan dat jaarlijks geactualiseerd wordt (zie document onderaan deze pagina).

Overzicht toegekende beurzen & middelen

In deze sectie vind u een overzicht van de middelen die recentelijk beschikbaar zijn gesteld aan onderzoek & onderzoekers ter ondersteuning van de missie van Stichting Science4Animals.

4 October 2023

Stichting Science4Animals Financiert Onderzoek naar Equine Metabolic Syndrome

€2600

Stichting Science4Animals was maatschappelijk partner van het CENTAUR project waarvan de eerste resultaten in 2023 op het European Equine Health & Nutrition Congress werden gepresenteerd.  Naast het maatschappelijk partnerschap heeft S4A een beurs van 2600 Euro voor het project “Establishment of equine liver organoids modeling dysbiose-associated metabolic liver disorders” toegekend aan dr. Jürgen van Baal en dr. Wilbert Pellikaan (Animal Nutrition group, WUR) en dr. Louis Penning (Dept. Clinical Sciences, Utrecht University). Het door S4A gesteunde project zorgt ervoor dat de onderzoekers aanvullend onderzoek kunnen doen om de ontwikkeling van een lever organoïd en de functie van de lever in relatie tot Equine Metabool Syndroom (EMS) bij paarden te onderzoeken.

EMS is een steeds vaker voorkomende aandoening die paarden wereldwijd treft. De meerderheid van de door EMS getroffen paarden vertoont een combinatie van de volgende kenmerken: lokale vetophopingen (of algemene obesitas), insuline dysfunctie en een gevoeligheid voor hoefbevangenheid. Bovendien gaat EMS vaak gepaard met hypertriglyceridemie als gevolg van overproductie en verminderde klaring van triglyceride-rijke lipoproteïnen.

De onderzoekers willen de beurs inzetten om met de leverorganoïde technologie nog meer te weten te komen over de predisponerende factoren en de rol van voeding in het ontstaan van metabole afwijkingen in de lever van paarden en de lever “in vitro” verder te bestuderen. Het onderzoek zal hopelijk meer inzicht verschaffen in de relatie tussen voeding en EMS. Uiteindelijk hopen de onderzoekers in de toekomst effectievere voedingsmanagementstrategieën en/of medische therapieën te kunnen ontwikkelen.

4 October 2023

S4A Beurs voor het extraheren van fructaan uit grassen t.b.v. het onderzoek naar de rol van fructaanopname en hoefbevangenheid bij paardachtigen

€4588

Gras is de gebruikelijke natuurlijke voederbron voor paarden. Fructanen in gras fungeren als het primaire opslagkoolhydraat in typische koel-seizoens graslandsoorten zoals Lolium perenne en Phleum pratense. Grasfructanen worden snel gefermenteerd in de achterdarm van het paard (caecum en colon) en vormen zo een risico op het optreden van darmstoornissen en het begin van klinische aandoeningen zoals weide-geassocieerde hoefbevangenheid.

S4A steunt dit onderzoek omdat het geëxtraheerde fructaan in studentenprojecten gebruikt kan worden om verschillen tussen grassoorten te onderzoeken.  Het effect van verschillende fructanen op de fermentatie in de achterdarm van het paard kan zo met behulp van geavanceerde in vitro technologieën worden onderzocht. Op deze wijze kan op een niet invasieve wijze de fermentatie in de darm van het paard bestudeerd worden. Uiteindelijk zal dit hopelijk inzicht geven in de rol van fructaan en het verband van fructaanopname met weide-geassocieerde hoefbevangenheid.

De beurs is beschikbaar gesteld aan S4A onderzoeker Wilbert Pellikaan en co-onderzoekers in het kader van het project maagdarmgezondheid van paarden.

 

S4A heeft ANBI status

Stichting Science4Animals heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; rsin 858000301). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting. Dit betekent voordeel voor u als donateur! 

Oprichting- en beleidsplan & (financiële) Verantwoording & Huishoudelijk Reglement

Het beleidsplan is vastgesteld in de eerste bestuursvergadering van 19-12-2017 na de oprichting van de Stichting Science4Animals op 4 oktober 2017. Omdat Stichting Science4Animals nog vermogen moet opbouwen na oprichting, zal Stichting S4A zich allereerst richten op het ontplooien van activiteiten ter bevordering van het vermogen van de stichting. Dit betekent dat Stichting Science4Animals in de eerste jaren na oprichting beperkt in staat is om middelen beschikbaar te stellen t.b.v. haar primaire doel.
Om beschikbare gelden effectief en doelgericht in te zetten is in dit beleidsplan een prioritering en een kadering voor bestedingsbeleid en toekenningsbeleid opgenomen. Dit beleidsplan betreft een periode van 3 jaar (inclusief oprichtingsjaar). Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. Het beleidsplan kan hieronder gedownload worden en bevat tevens informatie over het beloningsbeleid en de uitgevoerde en geplande taken voor de periode 2017 -2019 (ANBI verantwoording).