Waarom Stichting Science4Animals (S4A)?

In het kort....

Dieren gezond houden is onze missie! Onze eerste prioriteit is daarbij kennis vergaren over de rol van voeding in relatie tot gezondheid en welzijn van gehouden dieren. Uitgangspunt hierbij is de behoefte van het dier zelf. Omdat voor deze missie beperkte fondsen bij overheden, bedrijfsleven, dierentuinen en kennisinstellingen beschikbaar zijn is Stichting S4A opgericht. S4A kanaliseert door haar manier van fondsenwerving de steun die voor de beantwoording van gezamenlijke (fundamentele) kennisvragen bestaat bij de diverse belangengroepen (het bedrijfsleven, particulieren en maatschappelijke & educatieve instellingen). Door de werkwijze van S4A kunnen kleinschalige onderzoeksprojecten op een effectieve manier worden ondersteund. Op die manier willen we invulling geven aan onze missie en de kwaliteit van leven van huis- en andere gehouden dieren bevorderen! Deelt u onze missie, dan zijn er verschillende manieren waarop u ons kunt helpen! Op deze website leest u hoe. Wij zijn dankbaar voor iedere vorm van steun die we mogen ontvangen! 

 

 

  • S4A helpt dierenliefhebbers, het bedrijfsleven en de maatschappij, door onafhankelijke kennisontwikkeling over paarden, gezelschapsdieren en dierentuindieren te bevorderen. Het beantwoorden van kennisvragen over de voeding van deze diergroepen in relatie tot gedrag, gezondheid en welzijn hebben daarbij prioriteit.
  • S4A helpt diersoort en/of vakinhoudelijke experts, in het bijzonder S4A geassocieerde onderzoekers, om door steun, projecten m.b.t. deze diersoortgroepen uit te voeren, deskundig te begeleiden of middelen hiervoor ter beschikking te hebben.
  • S4A geeft geinteresseerde studenten & jonge onderzoekers een kans om op een wetenschappelijke manier (fundamentele) kennisvragen te beantwoorden en zich hierdoor verder te ontwikkelen.
  • S4A steunt onderzoek voor het gehouden dier en bevordert kennisoverdracht door het delen van kennis uit deze projecten in het publieke domein en voorlichting te geven m.b.t. de voeding, gezondheid over deze dierensoortgroepen, en hoopt daarmee het welzijn en gezondheid van deze dieren te bevorderen.
Kat en hond

1 Missie

S4A heeft als ideaal om dieren gezond “te houden” en de kwaliteit van leven van huis- en andere gehouden dieren te bevorderen. Om dit te bereiken werft S4A fondsen om onderzoeks- en materiaalkosten te financieren die nodig zijn om kennis te genereren die nodig is om deze dieren goed te voeren, te huisvesten en te verzorgen. Als eerste prioriteit wil het bestuur kennis genereren m.b.t. de relatie tussen voeding en gedrag, gezondheid en welzijn van dieren. Vooral kennis m.b.t. paardachtigen, gezelschapsdieren, pet exoten en dierentuindieren. De natuurlijke behoeften van het dier worden hierbij als uitgangspunt genomen. S4A erkende experts en kennisinstellingen kunnen aanspraak maken op ondersteuning van S4A. De verworven kennis wordt in het publieke domein gedeeld en kan ingezet worden in het onderwijs van diverse kennisinstellingen. Op deze wijze wil S4A de ontwikkeling van en de integratie van wetenschappelijk gebaseerde kennis in het toegepaste onderwijs stimuleren om zo de zorg en kwaliteit van leven van gehouden dieren te verbeteren.

Het team van Science 4 Animals

2 Dieren zijn belangrijk

Dieren spelen vaak een belangrijke rol ons dagelijks leven. Met name met huisdieren gaan we een emotionele band aan en wordt het dier als huisgenoot gezien en behandeld. Vaak zijn dit huisdieren, of gehouden of wild levende dieren in onze omgeving. Totaal wordt het aantal huisdieren in Nederland geschat op ca. 33 miljoen. Alleen al in Nederland leven zo’n 3,5 miljoen honden, 1,5 miljoen katten (Rapport HAS Den Bosch Feiten & Cijfers 2015), en zo’n 400.000 geregistreerde paarden. Het houden van huisdieren lijkt bijvoorbeeld positief voor de sociale ontwikkeling van kinderen en kunnen een waardevolle rol in therapie spelen (Endenburg & Van Lith, 2010). Het “houden van” dieren is gaandeweg veranderd in “leven met” dieren wat mogelijk humanisering van het dier tot gevolg heeft.  Dit is echter niet altijd in het belang van het dier zelf en respecteert wellicht ook niet altijd de intrinsieke waarde van het dier. Bij humanisering en “het leven” met dieren wordt vaak niet uitgegaan van de behoeften van het dier zelf. Dit kan implicaties hebben voor het welzijn en/of gezondheid van dier. 

De mens voelt zich ook verbonden en gefascineerd door dieren die in ons eigen land leven, maar ook ver daarbuiten. Niet alleen als kind, maar ook als (jong) volwassene blijven we vaak de dierentuin bezoeken. We verwonderen ons, we spiegelen onszelf, we lachen om diergedrag maar ook leren we graag over de afkomst en leefwijze van het dier in zijn natuurlijke omgeving en hoe de mens zich tot het dier en zijn leefomgeving verhoudt. Bij dit laatste spelen dierentuinen tegenwoordig een belangrijke rol in de kennisoverdracht. Bezoekers worden op deze manier betrokken bij activiteiten m.b.t. natuurbehoud.

3 Voorkomen is beter dan genezen!?

Wij geloven dat het belangrijk is om de gezondheid of het welzijn van gehouden dieren in stand te houden of verder te optimaliseren. Zo kunnen we het risico op een gezondheidsaandoening voorkomen en het welzijn van gehouden dieren verbeteren. Dit kan door de voeding, verzorging en management van het dier zo veel mogelijk af te stemmen op de behoefte van het gezonde dier. Dit kan ook door het dier binnen zijn leefruimte de mogelijkheid te bieden natuurlijk gedrag zo optimaal mogelijk tot expressie te laten komen, etc. Dit zijn allemaal belangrijke voorwaarden om het welzijn van gehouden dieren waarborgen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Het optimaliseren van voeding, verzorging en management van zieke dieren is natuurlijk ook belangrijk. Onze insteek is echter vooral "Voorkomen is beter dan genezen"!

4 Sociaal Economische belangen

Veel onderzoek naar gezelschapsdieren en paarden betreffen de behandeling van zieke dieren. Dat is logisch omdat hier grote economische belangen mee gemoeid zijn. Ter indicatie, een dierenarts in Nederland zet naar schatting jaarlijks 382.000 euro (incl. btw) om en een eigenaar van een gezelschapsdier geeft gemiddeld 159 euro per jaar per dier uit. Voor honden ligt dit bedrag hoger, voor katten en konijnen lager. Van dit bedrag bestaat ca. 120 euro uit directe medische kosten en 39 euro uit preventieve gezondheidszorg (parasietenbestrijding, diëten, voedingssupplementen). Overigens wordt in Nederland jaarlijks minimaal 1,99 miljard euro in totaal besteed aan de aanschaf en verzorging van gezelschapsdieren. De totale waarde van de sector gezelschapsdieren wordt geschat op ruim 3 miljard euro (Feiten & Cijfers Gezelschapsdieren sector 2015, HAS Hogeschool & UU). Alhoewel het houden gezelschapsdieren geen producten zoals bijvoorbeeld melk of vlees opleveren, illustreren deze bedragen wel de economische betekenis van gezonde en zieke gezelschapsdieren in de maatschappij. Het is belangrijk om de vraag te stellen welke actoren belang hebben bij het gezond houden van dieren en welke belang hebben om het dier beter te maken. Is dat de voedingsindustrie die specifieke diëten aanbiedt? De overheid? Of is dat de eigenaar van een gehouden dier die graag wil dat zijn/haar huisdier gelukkig is, lang leeft en gezond is?

Een hond en kat die samen spelen

5 Kennis & Diergezondheid

Wie de belanghebbende ook is, om dieren gezond te houden is kennis nodig. Kennis van bijvoorbeeld voeding & voedingsmanagement en kennis over hoe het dier zich gedraagt of voedsel vergaart in zijn natuurlijke of oorspronkelijke omgeving. Fundamentele kennis vanuit verschillende zoötechnische disciplines kan ons leren of inspireren om diergezondheid te behouden en te optimaliseren. Die kennis en integratie hiervan in de dierhouderij kan leiden tot het verbeteren van bijvoorbeeld de voeding of huisvesting of management van het dier waardoor het welzijn van het dier geoptimaliseerd wordt.  

Fundamentele kennis m.b.t. de dierfysiologie van het gehouden dier en van het gedrag van dier in zijn oorspronkelijke omgeving zijn daarbij belangrijke voorwaarden om die kennis goed toe te kunnen passen. Helaas ontbreekt deze fundamentele kennis nog vaak. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan basale kennis m.b.t. de voedingsbehoefte en gedragsbehoefte van dieren. De mogelijkheden voor onderzoek zonder winstoogmerk zijn helaas beperkt. Voor fundamenteel wetenschappelijke onderzoeksvragen voor diverse gehouden diergroepen vanuit de overheid zijn nauwelijks fondsen beschikbaar. Gezien de maatschappelijke en economische betekenis en de belangen van diverse actoren in de sector lijkt dergelijke kennis wel noodzakelijk om producten, diensten en gedragingen van de diverse actoren te kunnen beoordelen. Door het ontbreken van onafhankelijk gegenereerde kennis is het moeilijk om onderbouwde oplossingen aan te dragen die vanuit de behoefte van het dier beredeneerd worden en ervoor kunnen zorgen dat het dier lang leeft maar ook zo goed en gezond mogelijk gehouden wordt.

Kat en hond

Waarom S4A?

De editor-in-chief van het internationale tijdschrift “Petfood Industry”, Debbie Phillips-Donaldson, onderstreepte in haar blog (12-08-2016) het tekort aan onafhankelijke fondsen. Daarnaast beschreef zij de behoefte aan onafhankelijke (gezamenlijke) onderzoeksprogramma’s die fundamentele vragen kunnen beantwoorden maar waarvan de resultaten in het publieke domein beschikbaar komen. Helaas kunnen of willen bedrijven deze fundamentele vragen vaak niet beantwoorden omdat beantwoording hiervan kostbaar is en niet direct “product ondersteunend” onderzoek is. Deze conclusie sluit aan bij de missie van S4A die vooral onderzoeksprojecten wil ondersteunen die de behoeftes van het dier centraal stellen om vanuit die benadering oplossingen te kunnen bieden voor problemen en vragen in de praktijk.

Oplossingen die bijvoorbeeld aangedragen worden vanuit de “Petfood” industrie kunnen als “gelabeld” worden aangemerkt. Terecht of onterecht, kan dit vragen oproepen m.b.t. onafhankelijkheid van de uitkomsten van het door het bedrijf verrichtte onderzoek. Binnen verschillende bachelor, master en PhD programma’s van Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen dienen studenten een of meerdere onderzoeken dan wel projecten uit te voeren als onderdeel van de studie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diergeneeskundestudenten of studenten die een studie gerelateerd in de dierwetenschappen volgen en die een thesis of onderzoekstage dienen uit te voeren. De laatste jaren bestaat er bij onderzoekers en studenten van diverse kennisinstellingen meer en meer belangstelling om een zoötechnisch onderzoeksthema m.b.t. een gezelschapsdier, paardachtige, pet exoot of dierentuindier te kiezen. Doordat meer fondsen beschikbaar zijn vanuit het bedrijfsleven of overheden en ngo’s om economische dan wel maatschappelijke redenen productiedieren gezond te houden is voor deze diergroepen vaak makkelijker fondsen te vinden. Voor het onderzoek m.b.t. andere gehouden dieren is vaak slechts een beperkt budget beschikbaar en is het financieringsklimaat slecht. De liefde van mensen voor dieren is immers moeilijk uit te drukken in “economische waarde”. Dit laatste is vaak, al dan niet terecht, een argument voor het vrijmaken van overheidssubsidies. Voor studenten gebonden studies is vaak financiering nodig die vooral de “out of pocket money” beslaat om zo analysekosten, dier, materiaal en overige onkosten van de studie te kunnen bekostigen. Met een extra budget kan ook vaak de inhoudelijke waarde van een gepland (studenten)onderzoek worden verhoogd.  Daarnaast bestaan er hoogopgeleide professionals die zich onbezoldigd willen inzetten voor onderzoek m.b.t. gezondheid, welzijn en het gezond houden van de dieren binnen de pijlers van het “S4A”. Deze inzet kan bijvoorbeeld naast het bestaande werk of na pensionering plaatsvinden.  Stichting S4A wil ook voor deze groep experts mogelijkheden bieden om een vergoeding voor “out of pocket” kosten aan te vragen.

Door studenten van erkende kennisinstellingen die onder begeleiding van ervaren onderzoekers werken en tevens onbezoldigd werkende professionals te mobiliseren en samen te laten werken kan op zowel inventariserend, monitorend en experimenteel vlak kennis vergaard en ontwikkeld van paardachtigen, gezelschapsdieren, pet exoten en dierentuindieren. Stichting S4A is opgericht om out of pocketkosten voor onderzoeksprojecten m.b.t. voorgenoemde diergroepen te kunnen ondersteunen. Stichting Science4Animals wil zo een bijdrage leveren om dieren beter te begrijpen en gezond te houden!